การต่ออายุสถานประกอบการ

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

280 หมู่15 ถนนชัยภูมิ-แก้งคร้อ
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000